Regulaminy

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Innowacyjne Spectra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim (34-312), przy ul. Nowy Świat 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000607628, NIP 5532523913, REGON 364145334, kapitał zakładowy w wysokości 1.300.000,00 zł, zwana dalej: „Organizatorem”

2. Partnerami Konkursu są

a. FORNO Sp. z o. o z siedzibą w Rybniku (44-2013), przy ul. Brzezińskiej 8A, 44-203 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000367786, NIP 6423143951, REGON 241765888, kapitał zakładowy 50.000,00 zł

b. Nowe Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach 44-240 przy ul. Katowickiej 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344988, NIP 6342752864, REGON 241629642, kapitał zakładowy w wysokości 47 413 000,00 zł,

c. GTW INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podzamczu, gmina Ogrodzieniec 42-440 przy ul. Zamkowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358929, NIP 6511696885, REGON 241339080, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł,

d. Szczyrkowski Ośrodek Narciarski spółka akcyjna z siedzibą w Szczyrku (43-370), przy ul. Narciarskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000140818, NIP 9372375089, REGON 072818322, kapitał zakładowy w wysokości 5.159.070,00 zł,

e. Patrycja Fudala prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Twoje Centrum Podróży Patrycja Fudala, ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 937-244-77-42 Dalej TCP

3. Konkurs organizowany jest począwszy od 27 kwietnia 2019 r. do godziny 23.59 30 września 2019 r. W tym czasie istnieje możliwość zamieszczenia zdjęć, o których mowa w § 3

4. Miejscem konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym Profilu PRZEŻYJ PRZYGODĘ ODBIERZ NAGRODĘ w społecznościowym portalu Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/przezyjprzygodeodbierznagrode

6. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na zrobieniu zdjęcia „Szalone zdjęcie z książeczką” zgodnie z wymogami określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie będą spełniały łącznie następujące warunki:

a. Mają ukończone 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,

b. Posiadają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej,

c. Posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski,

d. Zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego warunki,

e. Wykonały zdjęcie konkursowe opisane szczegółowo w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w przypadku uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć udostępnionych przez Uczestnika.

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić w trybie publicznym na profilu osoby biorącej udział w konkursie zdjęcia zrobionego przez osobę, której profil dotyczy na terenie jednego z obiektów biorących udział w Konkursie wraz z widoczną książeczką konkursową zatytułowaną „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” oraz opatrzenie zdjęcia hashtagiem #PrzygodaNagroda #TwojeCentrumPodróży wraz z zaznaczenie lokalizacji. Zasady otrzymania książeczki konkursowej przewidziane zostały w Regulaminie akcji promocyjnej „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” regulamin akcji dostępny pod adresem www.przygoda-nagroda.pl. Dokładne adresy Obiektów, w których można otrzymać książeczki konkursowe zawiera Załącznik nr 1.

2. Umieszczenie zdjęcia zgodnie z ust. 1 oznacza akceptację zasad Konkursu przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Każdy uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Konkursie.

4. Podanie w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.

5. Kryterium wyłonienia zwycięzcy jest umieszczenie najciekawszego w ocenie Komisji zdjęcia zrobionego na terenie jednego z Obiektów biorących udział w Konkursie wraz z widoczną książeczką konkursową zatytułowaną „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę”.

6. Komisja kierując się subiektywną oceną dokonana wyboru najciekawszego zdjęcia uwzględniając w szczególności następujące kryteria:

a) zgodność z tematem Konkursu

b) kreatywność w doborze tematu fotografii oraz ujęcia

c) walory artystyczne fotografii

d) aspekty techniczne fotografii (kompozycja, głębia ostrości, naświetlenie)

e) adekwatność oraz kreatywność.

7. Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo żądania do usunięcia z portalu fotografii, które w jego ocenie naruszają warunki określone w ust. 7 powyżej.

§ 4 Komisja Konkursowa

1. W celu przeprowadzenia oceny prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową (dalej zwaną Komisją).

2. W skład Komisji wchodzą co najmniej 3 osoby wybrane przez Organizatora i Partnerów Konkursu.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą główną w Konkursie jest bon wakacyjny o wartości 5000 złotych oraz kwota 500 złotych uprawniający do wykorzystania na nabycie produktów TCP z oferty Lato 2020.

2. Nagrodami dodatkowymi dla każdej osoby biorącej udział w Konkursie będą również ufundowane przez TCP upominki w postaci :

a) przy dokonywaniu rezerwacji oferty lotniczej z oferty TCP - wskazany parking lotniskowy GRATIS (o wartość 59 zł - 89 zł) oraz słodki upominek (wartość ok. 10 zł)

b) przy dokonaniu rezerwacji innej oferty TCP - słodki upominek (wartość ok. 10 zł).

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na inną o równorzędnym charakterze, uwzględniającą interes Uczestnika, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie nagrody określonej w Regulaminie nie będzie możliwe.

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

5. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

7. Zwycięzca Konkursu, w celu odbioru nagrody głównej, ma obowiązek podać Organizatorowi dodatkowo dane osobowe swoje oraz osoby z nim podróżującej tj. imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL lub NIP, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi do wykonania obowiązków określonych w Regulaminie, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji bonu.

8. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Organizator przed wydaniem nagrody, pobierze zgodnie z ww ustawą 10% zryczałtowany podatek od wartości wydawanych nagród.

§ 6 Ogłaszanie wyników

1. Informacja o Laureatach Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska (także pseudonimu – jeżeli Uczestnik takowego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 4 października 2019 r. na profilu

https://www.facebook.com/przezyjprzygodeodbierznagrode .

2. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem portalu www.facebook.pl o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać w zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 48 godzin od daty otrzymania informacji o wygranej.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do utrzymania aktywnego konta w serwisie Facebook co najmniej do dnia 6 października 2019 r.

4. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer dowodu osobistego.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów podanych w niniejszym Regulaminie procedura wyboru zwycięzcy zostanie powtórzona zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska lub adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

2. Postępowanie reklamacyjne nie może dotyczyć dokonanego przez Komisję subiektywnego wyboru najlepszego zdjęcia.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail przygoda.nagroda@gmail.com

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres e-mail podany w reklamacji złożonej drogą elektroniczną w terminie 14 dni.

§ 8 Prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest autorem oraz wyłącznym właścicielem Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.

2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają̨ treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich, ani innych treści, o których mowa w § 3 ust. 7.

3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu wyżej wymienionej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.

4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

- W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

- W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1. lub – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

- W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,

- W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych.

- Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca, na żądanie Organizatora, podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do zgłoszonych prac.

6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z utworu, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności, pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

8. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminu obejmują również prawo do udzielenia sublicencji w pełnym zakresie uzyskanej licencji.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i ogłoszeniem Zwycięzców, wydawaniem Nagród, dokonywania rozliczeń podatkowych i publikowania zdjęć Konkursowych na profilu https://www.facebook.com/przezyjprzygodeodbierznagrode

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji nagród konkursowych.

3. Dla celów przeprowadzenia Konkursu, każdorazowo od Uczestnika przystępującego do Konkursu będą pobierane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:

a. zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,

b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

c. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a. czas organizacji Konkursu,

b. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

c. czas po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją wydarzenia,

6. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi przysługuje:

a. prawo dostępu do danych osobowych,

b. prawo do sprostowania danych osobowych,

c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail przygoda.nagroda@gmail.com

4. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na Fanpage’u https://www.facebook.com/przezyjprzygodeodbierznagrode

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27 kwietnia 2019 r.

Regulamin Akcji Pieczątkowej „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę”

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji są podmioty szczegółowo wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zwane dalej łącznie „Organizatorem”. Lista Organizatorów dostępna jest również na stronie www.przygoda-nagroda.pl

2. Adres korespondencyjny Organizatorów:

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Spectra Sp. Z o. o.

Ul. Kustronia 99

43-316 Bielsko-Biała

3. Adres e-mail, poprzez który Organizator udziela informacji na temat Akcji przygoda.nagroda@gmail.com

4. Regulamin akcji jest dostępny we wszystkich obiektach biorących udział w akcji oraz na stronie www.przygoda-nagroda.pl

5. Akcja prowadzona jest na terenie obiektów Organizatorów. Dokładna lista obiektów znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

6. Akcja jest akcją promocyjną, polegającą na zebraniu unikalnych pieczątek z każdego Obiektu biorącego udział w akcji w specjalnej książeczce lojalnościowej zatytułowanej „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę”

§ 2. CELE AKCJI

Celem akcji jest:

a. popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywności sportowej,

b. zachęcenie mieszkańców regionu i turystów do skorzystania z oferty Obiektów biorących udział w akcji.

§ 3. ZASADY AKCJI

1. Akcja „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” trwa od 27 kwietnia 2019 do 30 września 2019 oraz od 1.05.2020 do 30.09.2020 r. przy czym:

a. Pieczątki można zbierać w okresie do 31 sierpnia 2020 r.

b. skorzystanie z nagrody - biletu rodzinnego możliwe będzie w okresie do 30 września 2020 r.

2. Dokładne dane teleadresowe oraz godziny otwarcia Obiektów biorących udział w akcji, w których można zdobyć pieczątkę, znajdują się na stronie internetowej www.przygoda-nagroda.pl lub na stronie poszczególnych Obiektów biorących udział w akcji.

3. Książeczkę „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” można otrzymać w kasach Obiektów biorących udział akcji.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Akcja odbywać się będzie na terenie Polski i jest otwarta dla wszystkich osób fizycznych.

2. Każdy uczestnik Akcji posiada swoją Książeczkę „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę”, która uprawnia go do udziału w Akcji. Książeczka „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” po wypełnieniu pieczątkami z każdego z Obiektów biorących udział w akcji stanowi kupon umożliwiający odbiór darmowego biletu rodzinnego. Odbiór biletu rodzinnego można dokonać w każdej z kas Obiektów biorących udział w akcji po przekazaniu wypełnionej zgodnie z niniejszym Regulaminem Książeczki „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę”

3. Pieczątki będą wbijane do Książeczek „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” jej posiadaczom w kasie Obiektów biorących udział w akcji wraz z nabyciem biletu wstępu do Obiektu.

4. Pieczątki otrzymuje się w kasie Obiektu w momencie zakupu co najmniej biletów wstępu dla dwóch osób lub za okazaniem ważnego biletu online dla co najmniej dwóch osób w dniu skorzystania z biletu online. Pieczątki nie mogą zostać odebrane w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu biletu wstępu.

5. Każdy uczestnik może zbierać pieczątki do więcej niż jednej Książeczki „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” przy czym jeden bilet wstępu dla dwóch osób uprawnia do otrzymania tylko jednej pieczątki.

6. Każdy Obiekt biorący udział w akcji ma własną pieczątkę i tylko zebranie pieczątek z wszystkich Obiektów biorących udział w akcji będzie uprawniało do odebrania darmowego biletu rodzinnego .

7. Nagrodą w akcji jest darmowy bilet rodzinny uprawniający do jednorazowego wejścia maksymalnie 5 osób do dowolnie wybranego przez uczestnika Obiektu biorącego udział w akcji.

8. Bilet rodzinny jest niepodzielny i uprawnia do wejścia wszystkich osób korzystających z biletu rodzinnego jednocześnie.

9. Korzystanie z poszczególnych Obiektów uczestników akcji jest uregulowane odrębnymi regulaminami, dostępnymi na stronach poszczególnych Organizatorów oraz przed wejściem do danego Obiektu. Uczestnik ma obowiązek stosowania się każdorazowo do zawartych tam postanowień.

10. W związku z niewykorzystaniem w terminie biletu rodzinnego nie przysługują jakiekolwiek roszczenia do Organizatorów.

11. Organizator uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Książeczek „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” i jej realizacji, jeżeli przedłożona Książeczka lub zebrane w niej pieczątki budzą wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.

12. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Książeczek „Przeżyj przygodę odbierz nagrodę” duplikaty nie są wydawane.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w dacie jej ogłoszenia.

3. Niniejsza Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.471).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji tj.27 kwietnia 2019 i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. do 30 września 2020 roku.

5. Przystąpienie do Akcji oznacza, że uczestnik:

a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia,

b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.

FAQ

1. Do kiedy można zbierać pieczątki?

Pieczątki można zbierać w okresie do 31 sierpnia 2020 r.

2. Czy kolejność zbierania pieczątek ma znacznie?

Kolejność zbierania pieczątek nie ma znaczenia.

3. Ile pieczątek muszę zebrać, aby otrzymać nagrodę?

Należy zebrać łącznie pięć pieczątek, z każdego obiektu po jednej.

4. Gdzie mogę odebrać i wykorzystać bilet rodzinny?

Bilet rodzinny można odebrać i wykorzystać w dowolnym obiekcie biorącym udział w akcji.

5. Do kiedy można wykorzystać bilet rodzinny?

Bilet rodzinny można wykorzystać do 30.09.2020 r.

6. Jakie obiekty biorą udział w akcji?

  • Dream Park Ochaby Ul. Hodowlana 2 43-430 Ochaby Wielkie
  • Park Ogrodzieniec Ul. Zamkowa 33 42-440 Podzamcze
  • Park W DECHE Ul. Leszczyńska 20 43-300 Bielsko-Biała
  • Szczyrk Mountain Resort Ul. Salmopolska 53b 43-370 Szczyrk
  • Twinpigs- Amerykański Park Rozrywki Ul. Katowicka 24 44-240 Żory

7. Czy trzeba zbierać bilety wstępu?

Nie trzeba zbierać biletów wstępu. Do odbioru nagrody głównej- biletu rodzinnego wystarczy książeczka z wbitymi 5 pieczątkami.

8. Gdzie dostępny jest regulamin akcji?

Regulamin akcji jest dostępny we wszystkich obiektach biorących udział w akcji oraz na stronie www.przygoda-nagroda.pl

9. Adres kontaktowy

Partnerzy akcji